Ubuntu16.04 Python默认版本要切换

Ubuntu16.04 Python默认版本要切换到Python3,直接执行:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2 100
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3 150

如果要切换到Python2,执行:

update-alternatives --config python

ubuntu16.04 更改mysql默认数据目录

在 Ubuntu 默认MySQL数据目录是 /var/lib/mysql

现在要将数据目录移到 /server/mysql 做法如下:

#停止MYSQL服务 service mysql stop #复制现有数据目录 cp /var/lib/mysql /server/ #修改MYSQL配置文件将 datadir 对应的值改为 /server/mysql vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.conf #将apparmor中MYSQL配置所有 /var/lib/mysql 改为 /server/mysql vi /etc/apparmor.d/usr.sbin.mysqld #重启appparmor服务 sudo service apparmor restart #重启mysql服务 sudo service mysql start